Word Vriend van Multiloog ®

ML_OpenDialogue_240

Geachte mevrouw/heer,

De Stichting Vrienden van Multiloog heeft als doel Multiloog bijeenkomsten mogelijk te maken. Een Multiloog is een gespreksbijeen- komst waarin met anderen op basis van gelijkwaardigheid ervaringen worden uitgewisseld over het dagelijks leven.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn problemen:

  • in de buurt, zoals onveiligheid of overlast;
  • in huis, met de administratie of het huis op orde houden;
  • met (vrijwilligers)werk, werkloosheid, inspanning/stress, onthaasting;
  • in de communicatie met jezelf en/of anderen;
  • van psychische of psychiatrische aard.

Maar ook worden inspiratiebronnen besproken, zoals

  • dingen die je goed doen;
  • waar je kracht en energie uit haalt;
  • waar je vrolijk van wordt.

De organisatie van Multiloogbijeenkomsten is in handen van de Stichting Integratie Participatie & Communicatie (Stichting IPC) i.s.m. INCA Projectbureau Amsterdam.

Om het voortbestaan van Multiloog veilig te stellen is de Stichting Vrienden van Multiloog opgericht, die als doel heeft geld te werven voor het houden van Multiloogbijeenkomsten.

Kortom, door vriend van Multiloog te worden maakt u het mogelijk dat mensen hun ervaringen, waaronder psychische problemen, kunnen delen met anderen.

U kunt uw bijdrage storten op: gironummer NL14 INGB 0006 4179 67 t.n.v.

Stichting Vrienden van Multiloog.

Stichting Vrienden van Multiloog heeft de ANBI-status, zodat u uw gift kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Als u ons uw (mail)adresgegevens stuurt, informeren wij u over de stand van zaken via een Nieuwsbrief. Indien u er geen bezwaar tegen heeft, wordt u in de Nieuwsbrief vermeld als ‘vriend van Multiloog’. Daarnaast zijn wij van plan om voor ‘Vrienden van Multiloog’ speciale bijeenkomsten te organi- seren, waardoor u op de hoogte blijft van ontwikkelingen rond Multiloog.

Alvast hartelijk dank voor uw interesse en gift.

Met vriendelijke groet,

Dr. Fijgje de Boer
voorzitter Stichting Vrienden van Multiloog

Dr. Jan Theunissen
voorzitter Stichting IPC

Achtergrondinformatie

Wie komen naar Multiloog-bijeenkomsten? Mensen in (tijdelijk) kwetsbare situaties; partners, hulpverleners (in opleiding) uit diverse disciplines, buren en geïnteresseer- den met zeer uiteenlopende achtergronden en ervaringen.

Multiloogbijeenkomsten vinden al bijna twintig jaar plaats in Amsterdam. Zij vormen een waardevolle aanvulling op de zorgverlening, die bijvoorbeeld in GGZ-instellingen wordt gegeven. In Multiloog-bijeenkomsten ligt niet alleen de nadruk op praten. In zogenaamde Kunst-Multiloog-bijeenkomsten staat de betekenis voor het dagelijks leven van expressievormen, zoals tekenen, schilderen, gedichten schrijven, muziek maken,  zingen, dans, beweging en theater, centraal.

Reacties over Multiloog

“Multiloog geeft herkenning van de problematiek uit mijn eigen verleden. Inzicht dat ik een ontwikkeling heb doorgemaakt waarbij negatieve gevoelens en gevoelens van passiviteit plaats zijn gaan maken voor een nieuwe levensstructuur met sociale activiteit. De mogelijkheid dit in de bijeenkomsten naar voren te brengen. Ter bemoediging van hen die nog niet zover zijn.”
(J. Vos, gepensioneerd bedrijfseconoom)

“Multiloog is een belangrijke aanvulling op alle andere manieren om je verhaal kwijt te kunnen. Het is de enige plek waar klanten, familieleden en hulpverleners op voet van gelijkheid met elkaar in gesprek zijn.”
(E. de Wit, bestuurder CentraM, Amsterdam)

“Multiloog is het cement tussen vele zwakke en sterke schakels in wijken en stadsdelen. De preven- tie van nieuwe uitbarstingen van gekte, zowel bij individuen als collectief op diverse niveaus dus. Een veilige plaats voor mensen die ongebaande paden lopen. Een belangrijke ontmoetingsplek in een dolgedraaide samenleving, waar mensen elkaar echt kunnen ontmoeten. Een werkplaats waar woorden worden gegeven aan het onzegbare.”
(P. Hunsche, GGz- journalist- onderzoeker)

Stichting Vrienden van Multiloog

Postadres:
Buskenblaserstraat 32’
1055 AJ Amsterdam

Bezoekadres:
Nieuwpoortkade 2A
1055 RX Amsterdam

Telefoon:
+(31/20) 684 80 12

Website:
www.stichtingvriendenvanmultiloog.wordpress.com

E-mail:
vriendenvanmultiloog@gmail.com

Advertentie